by Servifibal Servifibal No hi ha comentaris

Recentment s’ha publicat al BOE la nova ordre ICT/155/2020 que regula els instruments de pesatge de funcionament no automàtic i pesatge automàtic. Aquesta ordre entra en vigor el 24 d’octubre del 2020 i aquí us expliquem en què consisteix.

Afectació als equips de funcionament NO automàtic

• Desapareix el llibre de registre, els usuaris no han de conservar-lo: però si tenen obligació de guardar TOTS els comunicats de treball que els hi lliuri el reparador mentre l’instrument estigui en ús.
• Estableix en un mes, des de la presentació de la sol·licitud, el termini dels verificadors per a realitzar la verificació
• Introdueix l’obligatorietat de la comprovació del programari en la verificació.
• Ordena la comprovació de la compatibilitat de mòduls de l’instrument quan sigui pertinent.
• Els instruments no explotaran l’error màxim permès, han d’ajustar-se sempre a zero.
• Concreta quines modificacions fan que un instrument es consideri nou i hagi de passar una nova avaluació de conformitat: “Un instrument de mesura, si ha estat objecte de canvis importants dirigits a modificar les seves prestacions. el seu propòsit o la seva avaluació de la conformitat, després d’haver estat posat en servei, ha de ser considerat com un instrument de mesura nou”.
• Es deroga l’ordre del 27 d’abril de 1999.

Com afecta l’ordre ICT als usuaris

• La verificació després de la reparació. Hauran de posar-la fora de servei si una vegada assignada la data i lloc de la verificació aquesta no pot realitzar-se per motius imputables al titular d’aquesta.
• Obliga al fet que la sol·licitud de verificació periòdica haurà de realitzar-se com a mínim un mes abans dels dos anys de la posada en servei o des de la data de la darrera verificació.
• Defineix el termini a partir del qual comença a comptar la primera verificació: una d’elles és la data de l’albarà d’instal·lació.
• Fixa en 5 dies laborables el termini per a esmenar l’error i sol·licitar una nova verificació quant l’instrument no superi la verificació.

Un instrument de mesura, si ha estat objecte de canvis importants dirigits a modificar les seves prestacions. el seu propòsit o la seva avaluació de la conformitat, després d’haver estat posat en servei, ha de ser considerat com un instrument de mesura nou

Podeu trobar més informació de l’ordre ICT a la publicació del BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2573

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *