by Jonathan Bassedas Jonathan Bassedas No hi ha comentaris

Des de Servifibal volem preparar als nostres clients per a l’entrada d’aquesta nova normativa que serà obligatòria a partir del dia 1 de juliol del 2025. 

Amb més de 30 anys d’experiència en el sector de l’alimentació Servifibal oferirà solucions als seus clients per complir amb la normativa fiscal VeriFactu.

Us deixem a continuació una nota informativa sobre que implica a les empreses i autònoms aquesta nova llei i quins dels nostres productes seran vàlids per a la mateixa.

Llei 11/2021 contra el frau fiscal a Espanya

La Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal té com a objectiu evitar la manipulació de dades comptables que permetin una doble comptabilitat o l’alteració de registres de les operacions realitzades. Aquesta llei recull l’ obligació, per part dels productors, comercialitzadors i usuaris, que els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos comptables, de facturació o de gestió dels qui desenvolupin activitats econòmiques, garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, sense interpolacions, omissions o alteracions de les quals no quedi la deguda anotació en els sistemes mateixos. Amb això es pretén prohibir el que es coneix com a “software de doble ús” o programes informàtics que permetin als usuaris portar una “comptabilitat B” per poder facturar sense declarar-ho. 

Així mateix, la llei introdueix els requisits que han de complir els Sistemes Informàtics de Facturació (SIF), i que s’hauran d’utilitzar per empreses i professionals a l’hora d’emetre factures d’acord amb la nova normativa.

Què és SIF i què és VeriFactu?

Un Sistema Informàtic de Facturació o SIF és aquell sistema que tota empresa o professional, que no realitzi la seva facturació manualment, utilitza per generar i emetre les seves factures. I un sistema VeriFactu, és un sistema d’emissió de factures verificables que pugui realitzar el seu enviament a l’Agència Tributària. Aquells Sistemes Informàtics de Facturació (SIF) que remetin de manera electrònica tots els registres de factures a l’AEAT, i que compleixin amb els principis d’integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de factures es consideraran sistemes VeriFactu.

A qui afecta VeriFactu?

El «Reglament VeriFactu» s’aplica a tot el territori espanyol, tenint en compte les particularitats establertes en la seva normativa específica per a Canàries, Ceuta i Melilla. En el cas dels territoris forals del País Basc i Navarra, el reglament només serà aplicable als obligats tributaris corresponents que tinguin el seu domicili fiscal en territori comú.

Les empreses i professionals afectats per aquesta normativa són aquells que emeten factures, a excepció dels contribuents obligats a presentar el Subministrament Immediat d’Informació (SII), excepte en casos excepcionals. Per tant, el «Reglament VeriFactu» serà aplicable als següents obligats tributaris que utilitzin Sistemes Informàtics de Facturació (SIF), encara que només els usin per a una part de la seva activitat:

 • Els contribuents de l’ IS, amb excepció d’ entitats exemptes. Per a entitats parcialment exemptes, l’ obligació s’ aplica exclusivament a operacions que generin rendes que estiguin subjectes i no exemptes.
 • Els contribuents de l’ IRPF que desenvolupin activitats econòmiques.
 • Els contribuents de l’ IRNR que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent.
 • Les entitats en règim d’ atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques, sens perjudici de l’ atribució de rendiments que correspongui efectuar als seus membres.
 • Als productors i comercialitzadors dels sistemes informàtics de facturació, en relació amb les seves activitats de producció i comercialització dels sistemes informàtics posats a disposició dels obligats tributaris.

Quan entrarà en vigor VeriFactu?

El Reial decret 1007/2023, va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE, el 7 de desembre de 2023. Tanmateix, atès el desenvolupament tècnic que exigeixen les mesures que contempla, s’ estableixen una sèrie de terminis perquè els diferents subjectes puguin adaptar-se a les exigències de la nova normativa:

Els obligats tributaris que utilitzin sistemes informàtics de facturació (empreses, empresaris, professionals, etc.) hauran de tenir operatius els sistemes informàtics adaptats a les característiques i requisits que s’estableixen en el reglament i en la seva normativa de desenvolupament abans de l’1 de juliol de 2025.

Els productors i comercialitzadors de Sistemes Informàtics de Facturació (SIF) hauran d’oferir les seves solucions adaptades en un termini màxim de nou mesos des de l’entrada en vigor de l’Ordre Ministerial que desenvolupa el reglament.

Requisits dels Sistemes Informàtics de Facturació (SIF)

El «Reglament VeriFactu» estableix que els sistemes informàtics utilitzats per registrar i documentar els lliuraments de béns i prestacions de serveis han de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació. A més, hauran de tenir la capacitat d’ enviar electrònicament a l’ Agència Tributària, de manera contínua, segura, correcta, íntegra, automàtica, consecutiva, instantània i fefaent, tots els registres de facturació generats. Per a això, els sistemes informàtics hauran de:

Admetre l’ entrada d’ informació de facturació per qualsevol mètode. 
Conservar i processar la informació de facturació, ja sigui en el propi sistema informàtic de facturació o mitjançant un suport físic extern o a través de la remissió telemàtica a un altre sistema informàtic, sigui o no de facturació.
Generar, de forma simultània o immediatament anterior a l’ expedició de la factura, un registre d’ alta de la factura.
Incorporar una empremta o hash en els registres d’ alta i anul·lació, que els encadeni i garanteixi la seva traçabilitat.
Signar els registres de facturació amb el certificat electrònic del proveïdor del SIF.
Incorporar un codi QR llegible en la factura que faciliti la seva captura i digitalització i fins i tot permeti al receptor proporcionar de forma voluntària informació d’ aquesta a l’ AEAT.
Possibilitar la remissió a l’ AEAT de tots els registres de facturació de forma contínua i automàtica.
Facilitar l’accés immediat i/o extracció de dades a l’AEAT.

Característiques dels registres de facturació

Els Sistemes Informàtics de Facturació que s’ empri hauran de generar automàticament un registre de facturació d’ alta de manera simultània o immediatament anterior a l’ expedició de cada factura detallant el contingut mínim a generar. Cada registre de facturació d’ alta haurà d’ incloure:

 • NIF, nom i cognoms, raó o denominació de l’ obligat a expedir la factura.
 • Número i, si s’ escau, sèrie de la factura; així com la data de la seva expedició i aquella en què s’ hagin efectuat les operacions que es documenten o s’ hagi rebut el pagament anticipat, si s’ escau.
 • El tipus de factura expedida, indicant si és completa o simplificada, i, si s’ escau, el detall addicional que procedeixi per a la correcta identificació del tipus de factura expedida.
 • La descripció general de les operacions i l’ import total de la factura.
 • La indicació del règim o règims aplicats a les operacions documentades a efectes de l’ IVA, o d’ altres operacions amb transcendència tributària.
 • La indicació de si el destinatari de la factura és el subjecte passiu de l’ IVA.
 • La base imposable de les operacions, la quota de l’ IVA, el tipus o tipus del recàrrec d’ equivalència aplicats i la quota del recàrrec d’ equivalència.
 • Si l’ operació no es troba subjecta a l’ IVA, l’ import que correspon a aquesta operació i la causa de la no-subjecció a l’ impost.
 • La data, hora, minut i segon en què es generi el registre de facturació d’ alta.

Quan s’ hagi emès erròniament una factura i sigui necessari anul·lar el seu corresponent registre de facturació d’ alta, s’ haurà de generar un registre de facturació d’ anul·lació, amb la informació necessària per efectuar correctament l’ anul·lació. D’altra banda, el reglament incorpora mecanismes de seguretat per garantir que no s’alterin els registres de facturació com l’empremta o hash i la signatura electrònica.

Registre d’esdeveniments dels Sistemes Informàtics de Facturació (SIF)

Els Sistemes Informàtics de Facturació hauran d’ implementar un registre d’ esdeveniments que recabi totes les interaccions realitzades amb el sistema informàtic, així com les operacions realitzades i els esdeveniments produïts durant el seu ús. Aquesta funcionalitat dels sistemes informàtics que oferim a SERVIFIBAL juntament amb Dibal haurà de:

Garantir la traçabilitat de qualsevol descàrrega, bolcat o emmagatzematge de registres.
Garantir la conservació inalterable de les dades originals, registrant qualsevol modificació o anul·lació mitjançant la creació d’un nou registre.
Conservar tots els registres de facturació generats pel propi sistema
Comptar amb un registre que reculli, de forma automàtica, qualsevol interacció, operació realitzada, posada en marxa i parada, entrada i sortida d’ usuaris i errors ocorreguts.

Com s’identifiquen les factures VeriFactu?

Quan una empresa o professional trameti a l’ AEAT tots els seus registres de facturació, cal deixar constància d’ aquest procediment en les pròpies factures. Per a això, les factures VeriFactu de les balances Dibal que ofereix SERVIFIBAL hauran de complir amb els següents requisits:

Incorporar un codi QR amb una sèrie de dades identificatives de la factura.
Incloure una referència indicant que han estat generades mitjançant un sistema d’ emissió de factures verificables amb l’ etiqueta “VERI* FACTU”.
Comptar un registre d’ esdeveniments per cada factura emesa que reflecteixi totes les accions realitzades en el sistema.
Permetre la seva tramesa a l’ Agència Tributària mitjançant un dispositiu de lectura per a codi QR.

Beneficis del sistema d’ emissió de factures VeriFactu

L’objectiu d’aquest sistema és lluitar contra el frau fiscal, donant a l’Agència Tributària una major capacitat de control sobre les factures emeses per empresaris i professionals. D’ altra banda, els emissors i destinataris de factures també es veuran beneficiats dels avantatges següents:

 • Els registres s’ incorporen automàticament en la comptabilitat, a través dels llibres de registre de vendes i ingressos o d’ ingressos en l’ IRPF i de factures expedides en l’ IVA.
 • No és necessària la signatura electrònica per introduir o anul·lar una factura.
 • Complir amb els requisits legals establerts per l’ Agència Tributària disminueix la probabilitat de ser sotmès a una inspecció tributària.
 • S’ agiliten els processos de facturació i comptabilitat i se’ ls dota de major transparència.
 • Digitalització dels processos interns de facturació de les empreses i les seves comunicacions amb l’ Agència Tributària
 • Els destinataris podran verificar en línia la informació de les factures rebudes i descarregar-la per incloure-la en els seus llibres registre.

Quines solucions ofereix SERVIFIBAL S.L.?

Des de Servifibal oferim la solució perfecta a aquesta nova normativa. Amb més de 30 anys d’experiència en el sector de pesatge de la mà de Dibal oferim tota la gamma de balances PC sèrie CS2100 i CS2200 que compliran tots aquests requisits de la nova llei.

No dubti a contactar amb nosaltres o bé visitar-nos a la nostra gran sala d’exposició amb més de 50 m2 on podrà veure de primera mà tota la gamma de balances, així com una gran varietat de talladores, envasadores, picadores, serres d’ossos i multitud de complements per al seu negoci d’alimentació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *